fbpx
BASIC/DIGITAL LED TV

Avision 50 Inch Digital Full HD LED TV 50K801D

Avision 32 Inch HD Ready LED TV 32K802D

Avision 43 Inch Digital Full HD LED TV 43K802D

4K/SMART DIGITAL LED TV
Avision 32 Inch Frameless Smart Digital HD LED TV 32HL80C

Avision 32 Inch Smart Digital HD LED TV 32HL88H

Avision 40 Inch Smart Digital Full HD LED TV 40FL802

Avision 43 Inch Full HD Smart Digital LED TV 43FL802

Avision 43 Inch 4K UHD Smart Digital LED TV  43UL80C

Avision 50 Inch Frameless 4K Smart Digital LED TV 50UL80C

Avision 55 Inch Frameless 4K Smart Digital LED TV 55UL80C

Avision 55 Inch Frameless 4K Smart Digital TV 55UL88H

Avision 50 Inch Frameless 4K Smart Digital  TV 50UL88H